Show simple item record

Jun, Bi
Xuejiao, Wang
Maxim S. Molokeev
Qi, Zhu
Xiaodong, Li
Jialin, Chen
Xudong, Sun
Byung-Nam, Kim
Ji-Guang, Li
2019-07-01T07:30:41Z
2019-07-01T07:30:41Z
2018-05
Jun, Bi. The effects of Ga3+ substitution on local structure and photoluminescence of Tb3Al5O12:Ce garnet phosphor [Текст] / Bi Jun, Wang Xuejiao, Maxim S. Molokeev, Zhu Qi, Li Xiaodong, Chen Jialin, Sun Xudong, Kim Byung-Nam, Li Ji-Guang // Ceramics International. — 2018. — Т. 44 (№ 7). — С. 8684-8690
02728842
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218304012
http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/111608
The effects of Ga3+ substitution on local structure and photoluminescence of Tb3Al5O12:Ce garnet phosphor
Journal Article
Journal Article Preprint
8684-8690
29.31.23
2019-07-01T07:30:41Z
10.1016/j.ceramint.2018.02.104
Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Базовая кафедра физики твердого тела и нанотехнологий
Ceramics International
Q1
Q1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record