Now showing items 1-100 of 200

  Abelyan, S. R. (1)
  Abramova, G. M. (1)
  Aleksander I. Dudnik (1)
  Aleksandr S. Aleksandrovsky (2)
  Aleksandr S. Oreshonkov (2)
  Aleksandrovskii, A. S. (1)
  Aleksandrovsky, A. S. (7)
  Alexander A. Kondrasenko (1)
  Alexander D. Vasiliev (1)
  Alexander I. Dudnik (3)
  Alexander I.Dudnik (1)
  Alexander P. Yelisseyev (1)
  Alexander S. Krylov (2)
  Alexey M. Pugachev (1)
  Alexey, Veligzhanin (1)
  Ali H. Reshak (1)
  Anatoly I. Rubaylo (1)
  Andreev, O. V. (1)
  Andrey S. Novoselov (1)
  Andrey, Dubrovskiy (1)
  Andrey, Kartashev (1)
  Anna S. Sachkova (1)
  Antishin, D. V. (1)
  Anton B. Shipilov (1)
  Astakhov, A. M. (1)
  Asya, Bovina (2)
  Atuchin, V. V. (6)
  Bachurina, E. P. (1)
  Bair G. Bazarov (1)
  Balaev, A. (2)
  Balaev, A. D. (5)
  Balaev, D. A. (8)
  Balashev, V. V. (1)
  Baron, F. A. (2)
  Bayukov, O. A. (3)
  Bazarov, B. G. (1)
  Bazarova, J. G. (1)
  Bazuev, G. V. (3)
  Berger, I. F. (3)
  Bezmaternykh, L. (2)
  Bezmaternykh, L. N. (1)
  Bingfu, Lei (1)
  Blank, V. D. (2)
  Bogdanov, E. V. (4)
  Bogdanov, Evgeniy V. (1)
  Bondarev, I. A. (6)
  Bondarev, V. S. (11)
  Boris P. Sorokin (2)
  Boris P.Sorokin (3)
  Bormashov, V. S. (1)
  Bovina, A. (1)
  Bovina, A. F. (2)
  Buka, E. S. (1)
  Bulina, N. G. (1)
  Burkov, S. I. (5)
  Bykov, A. A. (2)
  Bykova, L. E. (1)
  Byung-Nam, Kim (1)
  Chan T.-S. (1)
  Chang C.-K. (1)
  Chaochin, Su (1)
  Chen, Chin-Chang (1)
  Cheng, Z. (2)
  Cherepakhin A.V (1)
  Cherepakhin, A. V. (1)
  Chizhova, I. A. (1)
  Chongfeng, Guo (2)
  Chonggeng, Ma (1)
  Chuang Y.-C. (3)
  Chun, Che Lin (1)
  Chun-Ting, Chen (1)
  Chunyan, Jiang (1)
  Churilov, G. (2)
  Churilov, G. N. (9)
  Churilov, Grigory N. (1)
  Clemens, Ritter (1)
  Dang, P. (1)
  Demin, V. G. (1)
  Denisenko, Yu. G. (1)
  Di, Zhou (2)
  Dmitriy, Smolyakov (1)
  Dmitry V. Zimonin (1)
  Dobretsov, K. G. (1)
  Drokin, N. A. (2)
  Drokina, T. V. (2)
  Dubinina, I. A. (2)
  Dubrovskiy A.A (1)
  Dubrovskiy, A. A. (7)
  Dubynin, N. V. (1)
  Dudnik, A. (2)
  Dudnik, A. I. (7)
  Edelman, I. (1)
  Edelman, I. S. (1)
  Ekaterina S. Kovel (1)
  Elena M. Knyazeva (1)
  Elesina, V. I. (1)
  Eremin, E. (2)
  Eremin, E. V. (3)
  Eremin, M. (1)
  Esin, A. A. (1)